เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยคุณ กนกพร จารุกุลวนิช, คุณกัลยา คล้ายทอง,
คุณสุชิน บุญมีชัยกุล, คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด