เพียวพลังงานไทย สวัสดีปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คุณกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ
มอบกระเช้าและของขวัญ ให้แก่นายวิฑูรณ์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ,
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน,
นายขจรชัย  ผดุงศุภไลย รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, 
นายวิสูตร ชินรัตนลาภ ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว,
นายถวัลย์  ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ,
และ นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายขจรชัย ผดุงศุภไลย รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
นายวิสูตร ชินรัตนลาภ ผู้อำนวยการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
คุณลักขณา ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกิจ
คุณพีรพัฒน์ อินทรชุบ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง