ความเป็นมาและข้อมูลบริษัท
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด 
บริษัทในเครือ อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
เราคือ บริษัทที่บริหารโดยคนไทย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมมาเป็นระยะเวลานาน กว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื่อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม

ได้เปิดดำเนินการเป็น แห่งแรก เมื่อปี 2542 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี  เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา และฝึกอบรมพนักงานเพียวทุกคนให้ใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ  ทุกสาขาจึงพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน เป็นผลให้ "เพียว"  สามารถขยายเพิ่มจำนวนสถานีบริการ ฯ ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพียว .. น้ำมันคุณภาพ จากโรงกลั่นมาตรฐานสากล

น้ำมันทุกลิตร (หยด) ที่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันเพียว ทุกสาขาผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน ควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นผ่านระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานจนถึงสถานีบริการฯ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่า " ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเพียว เหมือนเติมจากโรงกลั่นโดยตรง "พันธกิจ
การดำเนินธุรกิจ

                                 •    พัฒนาสถานีบริการน้ำมัน “เพียว” ให้เป็นที่รู้จัก และน่าใช้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าท้องถิ่น
                                 •    พัฒนาและสร้างเครือข่าย พันธมิตร ลูกค้า ให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
                                 •    พัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ คล่องตัวในการทำงาน  ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นมิตรกับชุมชนท้องถิ่น
                                 •    ดูแล และใส่ใจผู้ร่วมธุรกิจ  เสมือนเป็นเครือญาติ  และให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน

พันธกิจ ต่อชุมชนและสังคม

ส่งเสริมให้ชุมชนแวดล้อมสถานีบริการน้ำมันเพียวมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน สามัคคีช่วยเหลือ เกื้อกูลกันอยู่ดีมีสุข ภายใต้โครงการ
ชุมชนเข้มแข็ง  ชุมชนสีชมพู
 
สร้างสรรค์และดูแล พร้อมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ในโครงการ เส้นทาง สีชมพู
 

 
คณะกรรมการบริษัท
รางวัล
ปี 2009
รางวัล " ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัยน่าใช้บริการ ” กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปี 2010
รางวัล " ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัยน่าใช้บริการ ” กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงาน
รางวัล " สถานที่ดีเด่น ที่เอื้อต่อคนพิการ " กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)