สวัสดิการ

สวัสดิการด้านชีวิตและสุขภาพ
  ประกันสังคม
  กองทุนเงินทดแทน
  ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
ทุพพลภาพ (พนักงานและครอบครัว)
  ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
วงเงินส่วนเกินจากประกัน (พนักงานและครอบครัว)
  ค่าทันตกรรม และ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

สวัสดิการกรณีประจำต่างจังหวัด
  เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
  จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าที่พัก

สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ
  เงินช่วยเหลือค่าสมรส
  เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
(พนักงานและครอบครัว)
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ พนักงานรายวัน
(300-500บาท/เดือน)

สวัสดิการเงินกู้ยืม
  สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย

สวัสดิการเงินออม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทสมทบ 5-10%)

สวัสดิการด้านอื่นๆ
  เครื่องแบบพนักงาน
  ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
   ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสประจำปี
(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
   ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ท่องเที่ยว และงานรื่นเริงประจำปี ฯลฯ